• dag: zie uurrooster 9.00u. - 17.00u.
  • Aantal opleidingsuren: 56h
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding is gericht op zorgverleners die een hantering- & mobiliteitsbeleid (tilbeleid) willen opstarten of bestendigen binnen hun instelling.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Tilcoach".

 

Meer info

De opleiding "Tilcoach"niet alleen bestaat uit “technieken” maar omvat een stevig theoretisch en praktisch kader, zoals wordt voorgesteld in het kwaliteitsdecreet. Van de cursist wordt verwacht dat de geziene kennis en vaardigheden in elke periode tussen de cursusdagen worden getoetst aan de realiteit en dat er reeds voorbereidingen worden getroffen voor het formuleren van een beleidsvisie en een gestructureerde aanpak van “het Hanterings en Mobiliteitsbeleid” (tilbeleid, transferbeleid).

Het accent ligt op het gebruik van principes. De cursist wordt geleerd om te gaan met deze principes en zelf probleemoplossend te denken en manieren te ontdekken om met zo weinig mogelijk inspanning patiënten of bewoners te helpen bij hun verplaatsingen.

De belangrijkste doelstellingen van de vorming zijn:

  • Samen met de beleidsverantwoordelijken een actief “Hanterings- & Mobiliteits Beleid” kunnen motiveren, opzetten, evalueren en bijsturen. 
  • Probleemsituaties i.v.m. het hanteren en verplaatsen van de hulpbehoevende kunnen onderkennen en inventariseren op mogelijke risico’s voor de verzorgende (risicoanalyse) en op mogelijke alternatieven in functie van de mogelijkheden van de hulpbehoevende (mobiliteitsbilan). 
  • De basisprincipes van het ergonomisch verantwoord werken in het kader van het manueel hanteren van lasten en een structureel “Hanterings- & Mobiliteits Beleid” kunnen overbrengen naar collega’s en naar de leidinggevenden toe.

De opleiding is zowel theoretisch als zeer praktisch uitgewerkt en vraagt een actieve deelname van de cursisten. Er wordt rekening gehouden met de vragen die onder de cursisten leven en er wordt gerekend op hun inbreng. De opleiding is verdeeld over een periode van 6 dagen. Dan volgt er een periode van twee maand waarbij de cursist de eerste uitwerkingen kan doen van het aangeleerde. Tijdens een terugkomdag wordt er dieper ingegaan op eventuele hindernissen en herhaling van een aantal procedures.

De lessen worden gegeven door Lieven Maertens. Hij is verpleegkundige, ergonoom en tilcoach.