• 20 credits
  • Zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding richt zich voornamelijk tot verpleegkundigen die werkzaam zijn in het brede domein van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zich verder willen verdiepen in GGZ-thematiek.

Andere paramedische beroepen hebben tevens de mogelijkheid zich in te schrijven mits men een begeleidende functie binnen de GGZ opneemt.

Ervaring binnen de GGZ van minimum 2 jaar is nodig gezien er input wordt verwacht alsook toepassing wordt gemaakt op de eigen werkvloer.

Meer info

 

Het postgraduaat in de geestelijke gezondheidszorg richt zich op de professionele en relationele identiteit van de hulpverlener waarbij de focus wordt gelegd op 4 cruciale pijlers, nl.:

•             de zorgontvanger;

•             het team en het netwerk;

•             de zelfontwikkeling;

•             innovatie.

Na het volgen van de opleiding kan de rol van expert, coach en innovator bewuster opgenomen worden.

De opleiding vertrekt vanuit de voorkennis van de deelnemers om tot een individuele verbreding en verdieping te komen waarbij een combinatie wordt gemaakt van een theoretisch aanbod met vaardigheidstraining en concrete toepassingen. Deskundige input voor de opleiding wordt bekomen vanuit het werkveld, onderwijs en eigen ervaringen en inbreng.

Praktisch zal gebruik gemaakt worden van ervaringsgerichte werkvormen. Het aftoetsen van de eigen werkervaringen met anderen en reflecteren over de eigen praktijk in perspectief van de aangereikte kaders staan hierbij centraal. De cursisten zullen uitgedaagd worden om uit hun comfortzone te komen.

Binnen de opleiding wordt de focus gelegd op 4 domeinen, nl. persoonsgerichte ontwikkeling, cliëntgerichte ontwikkeling, teamgerichte ontwikkeling, en innovatie. Dit gebeurt aan de hand van 4 modules:

1.                  Interpersoonlijke ontwikkeling: 4 lesdagen (5stp)

Binnen deze module wordt stil gestaan bij één van de belangrijkste werkinstrumenten binnen de GGZ. Verdere bewustwording van de eigen identiteit als hulpverlener binnen een wederkerige relatie met de zorgontvanger is dan ook een onontbeerlijk onderdeel van professionele groei. Tijdens deze opleidingsdagen staan zelfreflectie, bewustwording van onder meer de eigen hanteringsstijl/valkuilen/weerstanden, en uitdieping van de betekenis van de therapeutische relatie centraal.  Aandachtig zijn en blijven voor de eigen veerkracht is tevens een belangrijk uitgangspunt.

2.                  Ondersteunende denkkaders in de begeleiding: 7 lesdagen (5stp)

Als verpleegkundige staat begeleiding bij en samen met de zorgontvanger centraal. Deze module biedt verdieping in het patiëntgericht werken door stil te staan bij psychotherapeutische denk- en werkkaders, klinisch redeneren en bijhorende gespreksvoering rond aangebrachte casuïstiek.  Daarnaast worden enkele themadagen doorlopen waarbij inhoudelijk wordt stil gestaan bij specifieke kwetsbaarheden die ervaren worden in de GGZ en de implicaties daarvan voor de begeleiding.

3.                  Persoonlijk netwerkgerichte zorg: 6 dagen (5stp)

Vanuit de overtuiging dat goede hulpverlening steeds samen met de zorgontvanger, een team en een netwerk gebeurt, wordt in deze module aandacht geboden aan enkele cruciale elementen die dit mogelijk maken. Zorgethisch leiderschap, coaching, transmuraal samenwerken binnen een netwerk van hulpverleners en familie van de patiënt, ervaringsdeskundigheid en coproductie,… zijn dan ook inhouden die leiden tot meer inzicht en expertise.

4.            Innovatie binnen de GGZ: 3 dagen (5stp)

De module ‘Innovatie binnen de GGZ’ stimuleert het out-of-the box denken met aandacht voor een breed perspectief van nieuwe technologieën die worden ingezet binnen de GGZ. Zorgtechnologie en e-healthcare zijn belangrijke onderdelen van waardevolle hulpverlening voor heden en toekomst. Een ondernemingsgerichte attitude is daarbij een belangrijke grondhouding willen we de GGZ-begeleiding future-proof houden.

De lesgevers zijn VIVES-lectoren, ervaringsdeskundigen én professionals uit het werkveld.

 Programma

Interpersoonlijke ontwikkeling

5 credits

Ondersteunende denkkaders in de begeleiding

5 credits

Persoonlijk netwerkgerichte zorg

5 credits

Innovatie binnen de GGZ

5 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo