• 20 credits
  • Startdatum: 27 september 2022
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

De opleiding richt zich voornamelijk tot professionals in het zorg- en welzijnswerk
(verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing en vitaliteitsmanager,…) stafmedewerkers en leidinggevenden, die werkzaam zijn in het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg en zich verder willen verdiepen als zorgethisch coach.

Meer info

Het postgraduaat Zorgethisch Coach leidt hulp- en zorgverleners op om op een professionele manier zorgethisch te reflecteren en handelen en samen met collega’s hierin te groeien.

Als deelnemer groei je in het:

•             Verwerven van zorgethische inzichten;

•             Ondersteunen van collega’s;

•             Begeleiden van zorgethische processen;

•             Opnemen van zorgethisch leiderschap.

 De opleiding vertrekt vanuit de voorkennis van de deelnemers om tot een individuele verbreding en verdieping te komen rond zorgethiek waarbij een combinatie wordt gemaakt van een theoretisch aanbod met vaardigheidstraining en concrete toepassingen. 

Zorgethiek gaat over concrete zorgpraktijken. Het is in die praktijken dat het moet gebeuren of niet gebeurt.
Precies daarom kenmerkt dit postgraduaat zich door een grote praktijkgerichtheid en een hands-on-aanpak.
De inhoudelijke kaders die worden aangeboden, helpen de deelnemers om praktijken op begrip te brengen
en verder te ontwikkelen.

Binnen de opleiding komen volgende 4 modules aan bod

Zorgethiek: een inleiding (5stp)

In deze module word je ingeleid in de wereld van de zorgethiek. Je maakt kennis met het denken van
de filosoof Levinas, de psychologe Gilligan en de politieke wetenschapper Tronto, die belangrijke
bouwstenen aanleveren voor zorgethiek als relationele ethiek. We staan ook uitgebreid stil bij de presentietheorie van Andries Baart. Via het bespreken van thema’s zoals ‘kwetsbaarheid als raakbaarheid’
en ‘verantwoordelijkheid, asymmetrie en macht’ verwerf je inzichten die je toelaten het model van zorgethische competenties op een persoonlijke manier eigen te maken.

Zorgethisch coachen (5 stp)

In deze module leer je op een authentieke manier in verbinding te gaan met collega’s om hen te begeleiden
in hun zorgethische groei. Door het oefenen van coachende en communicatieve vaardigheden, groei je als ondersteuner van collega’s. Je leert ook methodieken inzetten om met een team te groeien in het ontwikkelen van een zorgethische aanpak. Je leert ook wat groei op zorgethisch vlak eigenlijk betekent en wat dat met zich brengt.

Zorgethisch gesprek begeleiden (5 stp)

In deze module leer je op een professionele manier een ethisch overleg en gesprekken over goede
zorg in goede banen te leiden. Je leert ontspannen omgaan met de kwetsbaarheid en de emotionele
geladenheid van ethisch overleg en leert om alle actoren hierin een volwaardige stem te geven.

Zorgethisch leiderschap (5 stp)

In deze module leer je hoe je een zorgethisch beleid kan vorm geven en hoe je de cultuur en het beleid van de organisatie kan inspireren. Je oefent participatieve, inspirerende methodieken om samen met collega’s haalbare en deugddoende zorgethische praktijken in je organisatie op te starten en te begeleiden. Je hoort meer over ‘exposure’ als leermiddel, maar ook over het werken met een lerende gemeenschap of een actie-leren-team. Je staat stil bij de ‘groeididactiek’ als basis van zorgethisch leiderschap. Tegelijk leer je hoe je hierin leiderschap kan opnemen.

Lesgevers

De lesgevers zijn expert op specifieke inhoudelijke domeinen binnen het werkveld.

De coaches van deze opleiding zijn : Ann Lammens, Dorine Sabbe, Tina Vandecasteele, Linus Vanlaere.

Intervisie

Studenten die het postgraduaat afgewerkt hebben, krijgen de kans om deel te nemen aan begeleide intervisiemomenten aangeboden door sTimul.
In AJ '22-’23 gaan die door op 26/9 en 15/12/2022 en op 16/3 en 15/6/2023 telkens van 13u30 tot 16u30.

De locatie wordt per intervisie afgesproken onder de deelnemers. De kostprijs voor de 4 begeleide intervisies is 360€/persoon.

Programma

Zorgethiek: een inleiding

5 credits

Zorgethisch coachen

5 credits

Zorgethisch gesprek begeleiden

5 credits

Zorgethisch leiderschap

5 credits