• 30 credits
  • Startdatum: 22 en 23 september 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • De lessen gaan telkens door in De Bleekweide te Gent

Doelpubliek

·  Professionele en academische bachelors in het brede domein van de gezondheidszorg (bachelor verpleegkunde, ergotherapie, maatschappelijk werk, toegepaste psychologie, leerkracht, orthopedagogie,…). 

·   Masters in het brede domein van de gezondheidszorg (klinische psychologie, orthopedagogiek, geneeskunde, seksuologie, psychiatrie,…). 

·   Wie een ander diploma heeft kan toegelaten worden na een intakegesprek. 

·   Professioneel en/of op vrijwillige basis actief bezig zijn met kinderen en jongeren. 

Meer info

 VIVES Health Care School organiseert dit postgraduaat om hen als zorgverlener goed te leren omgaan met diverse vormen van (vaak geblokkeerd) verlies, een rouwsituatie, een trauma en emotionele pijn. Dit gebeurt aan de hand van ervaringsgerichte methodieken en oefenen die gebaseerd zijn op diverse theoretische stromingen (ontwikkelingspsychologisch perspectief, systeem- en contextuele benadering, hechtingstheorie,...) en rouw- en procesmodellen. 

Belangrijk: om aan het postgraduaat te kunnen deelnemen dient u de 3-daagse basismodule gevolgd te hebben.
Het postgraduaat wordt samen met de Bleekweide te Gent georganiseerd. Het is ook daar dat de lessen telkens doorgaan. 

De casus- en groeisupervisies zijn niet inbegrepen in de inschrijvingsprijs. Hiervoor wordt +/- €320 gerekend in het eerste jaar en €440 in het tweede jaar. 

Jaar 1 

- Basismodule: Verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren (3 SP)  

- Module 1: Verlies- en rouwmodellen (12 SP) 

Confrontatie met zichtbaar en onzichtbaar verlies maakt deel uit van een kinderleven. De impact is vaak groot. Maatschappelijk stellen we een toenemende onmacht vast (diagnose-label-medicatie) tegenover het gedrag, de specifieke handelingen en reacties van kinderen en jongeren (k&j) na verlieservaringen. Goed onderbouwde theoretische kennis leert ons de signalen die k&j stellen beter te begrijpen, hun noden te detecteren en het biedt ons de mogelijkheid hun verliesproces met veel zorg te begeleiden. 

- Module 2: Verwerkingsaspecten van kinderen en jongeren (15 SP) 

Kinderen en jongeren zijn in volle ontwikkeling. Wat doet een verliessituatie met een peuter? Wanneer wordt een gewone verliesreactie signaalgedrag? Specifieke verlies- en rouwtaken interfereren met de ontwikkelingstaken van kinderen. Het ontwikkelen van bekwaamheid in het omgaan met specifieke leeftijdsgebonden ontwikkelingskenmerken is noodzakelijk. Even leeftijdsspecifiek in het verwerken van emotionele pijn is het aanwenden van symbool-communicatieve en creatieve non-verbale taal. De brede context van het kind heeft eveneens nood aan deze kennis via duidings- en adviesgesprekken.

Jaar 2 

 

- Module 3: Verlies, rouw en trauma vanuit verschillende perspectieven (10 SP) 

 We belichten de impact, gevolgen en aanpak van specifieke thematische verliessituaties bij kinderen en jongeren: (vecht)scheiding-adoptie-de dood-zelfdoding-pleegzorg-pesten-ea. Naast thematische analyses wordt bijzondere aandacht besteed aan het mechanisme van de hechting (over generaties heen), het herstellen van verbinding en de traumatische impact van verlieservaringen. Het juridisch perspectief en de rechten van het kind worden toegelicht in toepassing op bijzondere omstandigheden. 

 

- Module 4: Systemische benadering van verlies, rouw en trauma (12 SP) 

 De manier waarop de context van het kind feiten en gebeurtenissen verwerkt, heeft een grote impact op het kind. We leren de dynamiek binnen een gezin of context -verliesreacties, interacties, effecten en communicatiepatronen- beter te begrijpen. We leren kijken naar intergenerationele systemen van onverwerkt verlies en de impact hiervan op het kind en zijn context. We nemen het breder systeem van het kind of de jongere mee: een duidingsgesprek omtrent onze thema’s op de school kan als motiverend beschouwd worden en tot verandering voeren. Er wordt stil gestaan bij steunbronnen en het natuurlijk netwerk van het kind of de jongere. 

 

- Module 5: Integratief omgaan van verlies (8 SP) 

 De visie en aanpak van omgaan met verlies steunt op de integratie van diverse stromingen, theorieën en zienswijzen. De toepassing van deze integratie stelt ons in staat om vanuit een grote vakkennis, flexibiliteit en beweeglijkheid en vanuit de behoeftes en noden van de hulpvrager (de ouders-het kind-de jongere-de school ea) een begeleiding op maat aan te bieden. ‘Anders kijken en luisteren’ naar verliesreacties en signaalgedrag van kinderen en jongeren is een vernieuwende aanpak en steunt vooral op kijken en luisteren met een dubbele bril. Deze visie verduidelijken we met twee metaforen. Enerzijds de metafoor van de twee stoelen (eerste stoel: zichtbare signalen; tweede stoel: de verlies- of rouwsituatie, wat is de achterliggende boodschap van jouw signalen?) Anderzijds de metafoor van het emotionele vat. Het leren omgaan met het emotionele vat is een belangrijk issue in deze opleiding. Verliesreacties en signaalgedrag wordt mede hierdoor niet gelabeld of gediagnosticeerd maar genormaliseerd. Deze visie wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. 


Evaluatievorm 

Schriftelijke en mondelinge presentaties

Certificering

 Na het afwerken van de verschillende modules en het slagen in de examenonderdelen per module ontvangt de cursist met een bachelor diploma het Postgraduaat getuigschrift van “Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren”.  
Niet bachelors ontvangen het getuigschrift “Verlies- en rouwcounselor voor kinderen en jongeren”. 
Wie enkel de lessen van dit postgraduaat volgt, ontvangt een attest van deelname. 


Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Programma

Verlies- en rouwconsulent bij kinderen en jongeren - 1e jaar

Basismodule: verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren

3 credits

Module 1: Verlies- en rouwmodellen

 credits

Module 2: Verwerkingsaspecten van kinderen en jongeren

15 credits