• 20 credits
  • Startdatum: 3 oktober 2023
    Lesplanning: zie uurrooster
  • Roeselare

Doelpubliek

Het postgraduaat zorgethisch coach leidt professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…) breed op met als doel om hun collega’s/studenten te stimuleren in hun groei naar persoonsgerichte of relationele zorg. 


Daarnaast wil dit postgraduaat concrete inspiratie bieden om via praktijkgerichte trajecten zorgethisch handelen in de zorg (meer) ruimte te geven.

Meer info

Zorgethiek gaat over concrete zorgpraktijken. Het is in die praktijken dat het moet gebeuren of niet gebeurt. De opdracht en rol van een zorgethisch coach bestaat dus uit het steeds dieper doordringen in wat relationele en persoonsgerichte zorg is, wat het vereist, hoe het kan geboden worden, en vooral wat het in de concrete omstandigheden voor zorgpraktijken betekent of met zich mee brengt.

Dit 16-daags postgraduaat kenmerkt zich door een grote praktijkgerichtheid en een hands-on-aanpak. De inhoudelijke kaders helpen de deelnemers om zorgethische praktijken te ontwikkelen.

De eigen praktijk staat centraal: er wordt van die eigen praktijk vertrokken en er wordt verrijkt naar teruggekeerd. De cursisten worden doorheen de opleiding begeleid om de leerinhouden die worden aangereikt concreet toe te passen binnen de eigen context: hoe je aandacht vraagt voor relationele zorg, competenties vergroot, condities verbetert, hinderpalen verkleint…   

Een zorgethisch coach heeft de ambitie anderen te laten groeien in relationele persoonsgerichte zorg. De voorziening ervaart een directe meerwaarde: er is ‘effectieve denkkracht’ voelbaar op de werkvloer, er wordt kritisch gereflecteerd binnen diverse ‘cirkels van zorg’, de aandacht van zorgmedewerkers/studenten zorg is meer gericht, er wordt gehandeld vanuit engagement…  Medewerkers, leidinggevenden, maar ook zorgontvangers en hun familie weten waar ze terecht kunnen met hun morele vragen.

Zorgethisch coaches kunnen ingezet worden in ouderenzorg, thuiszorg,  ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, welzijnswerk en in de zorgopleidingen. 

 

Het postgraduaat zorgethisch coach omvat 4 modules (die ook los worden aangeboden).

Er wordt gestart met inhoudelijk kennis over zorgethiek (module 1), gevolgd door het ontdekken wat relationele coaching inhoudt (module 2) en hoe je deskundig zorgethisch overleg kan begeleiden (module 3) om te eindigen met het tonen van effectief zorgethisch leiderschap (module 4).

-          Inleiding op de zorgethiek (module 1) - 4 dagen

sTimul: het zorgethisch lab biedt in deze module voor professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…)  een brede opleiding aan over de wereld van de zorgethiek. Je maakt kennis met het denken van de filosoof Levinas, de psychologe Gilligan en de politieke wetenschapper Tronto, die belangrijke bouwstenen aanleveren voor zorgethiek als relationele ethiek. We staan ook uitgebreid stil bij de presentietheorie van Andries Baart. Via het bespreken van thema’s zoals ‘kwetsbaarheid als raakbaarheid’, ‘verantwoordelijkheid, asymmetrie en (on)macht’, en 'participatie' verwerf je inzichten die je toelaten om het relationeel gebeuren in de zorg door een andere bril te bekijken.

Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach.

Kostprijs: €400

-          Relationeel coachen (module 2) - 5 dagen

In deze module worden professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanagers,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…) breed opgeleid door sTimul: het zorgethisch lab.

Je leert om op een authentieke manier in verbinding te gaan met collega’s/studenten om hen te begeleiden in hun zorgethische groei. Door het oefenen van coachende en communicatieve vaardigheden, groei je als ondersteuner van collega’s/studenten. Je oefent ook methodieken rond verbindende communicatie om met een team te groeien in het ontwikkelen van een zorgethische aanpak. Je leert ook wat groei op zorgethisch vlak eigenlijk betekent en wat dat met zich brengt. Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach.

Kostprijs: €450

 

-           Zorgethisch overleg (module 3) - 3 dagen

sTimul: zorgethisch lab  biedt een module ‘zorgethisch overleg’ aan over de ‘dialoogsleutels’ naar het nieuwe boek van Linus Vanlaere ‘Zorgen zonder je hart te verliezen’. De dialoogsleutels creëren een ‘open dialoog’ over dilemma’s. Bij dilemma’s staat immers veel op het spel. Ze plaatsen je voor quasi onmogelijk keuzes net wanneer je vanuit je hart zorg wil blijven dragen… In de module leer je hoe je met de dialoogsleutels aan de slag kunt gaan met alle betrokkenen bij dilemma’s in je zorg. Zo kan je perspectieven ontwikkelen om met die moeilijke keuzes om te gaan op een verbindende manier. Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach.

Kostprijs: €375

 

-           Zorgethisch leiderschap (module 4) - 4 dagen

Deze module, begeleid door sTimul: het zorgethisch lab, leren professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing- en vitaliteitsmanager,…), stafmedewerkers en leidinggevenden, en zorgopleiders in het onderwijs  (opleiding verpleegkunde, paramedische beroepen, zorgkundige, opvoeders, assistent psychologie, sociaal werkers, agogen,…)  hoe je een zorgethisch beleid kan vorm geven en hoe je de cultuur en het beleid van de organisatie kan inspireren. Je oefent participatieve, inspirerende methodieken om samen met collega’s haalbare en deugddoende zorgethische praktijken in je organisatie op te starten en te begeleiden. Je hoort meer over ‘exposure’ als leermiddel, maar ook over het werken met een lerende gemeenschap of een actie-leren-team. Je staat stil bij de ‘groeididactiek’ als basis van zorgethisch leiderschap. Tegelijk leer je hoe je hierin leiderschap kan opnemen. Deze module vormt een onderdeel van het postgraduaat zorgethisch coach.

Kostprijs: €400

 

Lesgevers

De lesgevers zijn expert op specifieke inhoudelijke domeinen binnen het werkveld.

De coaches van deze opleiding zijn : Ann Lammens, Dorine Sabbe, Tina Vandecasteele, Linus Vanlaere.


Kom je naar de VIVES-infodag op 6 mei (10u - 13u) of 24 juni (10u - 16u)? Kom dan naar campus Roeselare.

 

Meer opleidingen op Continue.be
Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.

Programma

Zorgethiek: een inleiding

5 credits

Relationeel coachen

5 credits

Zorgethisch overleg

5 credits

Zorgethisch leiderschap

5 credits

Inschrijven

Bedrijfsinfo