Wat is een opleidingsonderdeel en een opleidingsleeractviteit?

Een postgraduaat(s)opleiding is opgebouwd uit opleidingsonderdelen dat een individuele cursist opneemt met het oog op het verwerven van het postgaduaatsgetuigschrift of met het oog op het verwerven van één of meer creditbewijzen.

Elk opleidingsonderdeel (OPO) is een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en examenactiviteiten dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. Een opleidingsonderdeel omvat ten minste drie gehele studiepunten en leidt tot één afzonderlijk beoordelingscijfer.

De opleidingsonderdelen kunnen verder worden opgedeeld in onderwijsleeractiviteiten (OLA's): dit is een verdere opdeling van een opleidingsonderdeel in termen van een specifiek samenhangend geheel van onderwijs- en leeractiviteiten, en met een aantal studiepunten hieraan verbonden. 

De postgraduaten van de Health Care School zijn doorgaans onderverdeeld in opleidingsonderdelen, maar niet verder in opleidingsleeractiviteiten.